Logo
Logo

Regulamin

Regulamin uczestnictwa w programie „Trener Osiedlowy AWF”
1. „Trener Osiedlowy AWF” jest projektem realizowanym przez Fundację na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.
2. Zajęcia mają charakter animacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
3. Animacja może mieć formę stacjonarną (boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią), wyjściową lub wyjazdową (odbywającą się poza terenem boiska).
4. Dzieci i młodzież w czasie animacji nie znajdują się pod opieką w prawnym tego słowa znaczeniu, animatora- „Trenera Osiedlowego AWF”.
5. Szczegółowy plan i program animacji, oraz przyporządkowany dla każdego boiska animator, znajduje się na stronie internetowej programu www.trener.awf.poznan.pl .
6. Dzieci i młodzież w animacji uczestniczą: na własną odpowiedzialność, w przypadku osób pełnoletnich, bądź na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych, w przypadku osób niepełnoletnich.
7. Osoby, które decydują się uczestniczyć w animacji, mają bezwzględny obowiązek stosowania się do poleceń wydawanych przez animatorów „Trenerów Osiedlowych AWF”, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa oraz zasad postępowania ze sprzętem sportowym.
8. W czasie uczestnictwa w animacji obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania bądź bycia pod wpływem alkoholu czy środków odurzających oraz palenia tytoniu.
9. W czasie animacji uczestnicy powinni posiadać odzież i obuwie sportowe.
10. W czasie animacji uczestników obowiązuje kultura osobista oraz bezwzględny zakaz używania niecenzuralnych wyrazów.
11. Uczestnictwo w animacji oraz imprezach realizowanych w ramach programu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na: upublicznianie swojego wizerunku przez organizatora na potrzeby promocji projektu, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 ze zm.) oraz zgodą na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883), wyłącznie na potrzeby realizacji działań.
12. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.