Logo

Opis zajęć

W ramach zajęć dzieci rozwijają swoje umiejętności koordynacyjne, doskonalą umiejętność precyzyjnego wykonywania czynności, poznają ćwiczenia kształtujące, wzmacniają mięśnie całego ciała oraz doskonalą sposoby lokomocji. Dodatkowo prowadzone są ćwiczenia korekcyjne, które pozwalają korygować wady postawy, wzmacniać mięśnie posturalne oraz wykształcać nawyk utrzymywania prawidłowej postawy ciała. Uczestnicy poznają również zasady rywalizacji sportowej oraz współpracy w grupie. Treści zajęć dostosowane są do wieku, tak aby każdy był w stanie wykonać postawione przed nim zadanie. Uwzględniana jest też zasada indywidualizacji, szczególnie w przypadku dzieci posiadających dysfunkcje lub ograniczenia ruchowe. Podczas zajęć stosowane są różne metody i formy pracy (m.in. naśladowcza, ekspresji ruchowej, ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne), głównie jednak bazuje się na formie zabawowej ze względu na jej atrakcyjność i trafność wśród najmłodszych. Struktura zajęć składa się z podstawowych elementów budowy zajęć ruchowych, czyli części wstępnej – czynności porządkowe oraz rozgrzewka, części głównej – w której realizowane są cele zajęć oraz części końcowej – uspokojenie, wyciszenie organizmu.

W zajęcia aktywnie zaangażowani są opiekunowie grup, którzy uczą się nowych zabaw i gier ruchowy, form i metod pracy z grupą oraz służą pomocą podczas czynności organizacyjno-porządkowych.