Logo

Podsumowanie Trenera Przedszkolaka w 2019 roku.

Zajęcia Trener Przedszkolaka rozpoczęły się z początkiem czerwca 2019 roku. Prowadzone były i są wśród dzieci w wieku 3-6 lat w następujących przedszkolach na terenie Poznania: 1. Przedszkole nr 117 im. Czecha w Poznaniu, 2. Przedszkole nr 119 im. Lecha w Poznaniu, 3. Przedszkole nr 65 „Wiolinek” w Poznaniu, 4. Przedszkole nr 176 „Bajkowy Domek” w Poznaniu, 5. Przedszkole nr 134 „Słoneczny Świat” w Poznaniu, 6. Przedszkole nr 89 w Poznaniu, 7. Przedszkole nr 31 w Poznaniu, 8. Przedszkole nr 51 w Poznaniu, 9. Przedszkole nr 85 w Poznaniu, 10. Przedszkole nr 1 „Bajkowy Zamek” w Poznaniu, 11. Przedszkole nr 35 „Króla Maciusia” w Poznaniu. Główną ideą zajęć było propagowanie zdrowego trybu życia oraz zaspokojenie potrzeby ruchu wynikającej z etapu rozwoju ontogenetycznego, na którym znajdują się dzieci w wieku przedszkolnym. Na zajęciach realizowane były cele w zakresie postaw, umiejętności, wiadomości oraz sprawności fizycznej. W ramach zajęć Trenera Przedszkolaka dzieci rozwijały swoje umiejętności koordynacyjne, doskonaliły umiejętność precyzyjnego wykonywania czynności, poznawały ćwiczenia kształtujące, wzmacniające mięśnie całego ciała oraz doskonaliły sposoby lokomocji. Dodatkowo prowadzone były, wplecione w całość ćwiczenia korekcyjne, które pozwalają korygować wady postawy dzieci, wzmacniać mięśnie posturalne oraz wykształcać wśród dzieci nawyk utrzymywania prawidłowej postawy. Uczestnicy zajęć poznali również zasady rywalizacji sportowej oraz współpracy w grupie. Treści zajęć dostosowane były do wieku uczestników zajęć, tak aby każdy był w stanie wykonać postawione przed nim zadanie. Uwzględniana też była zasada indywidualizacji podczas zajęć w przypadku dzieci posiadających dysfunkcje lub ograniczenia ruchowe. Podczas zajęć stosowane były różne metody i formy pracy z dziećmi (m.in. naśladowcza, ekspresji ruchowej, ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne), głównie jednak prowadzący bazował na formie zabawowej ze względu na jej atrakcyjność i trafność wśród najmłodszych. Struktura zajęć składała się z podstawowych elementów budowy zajęć ruchowych, czyli części wstępnej – czynności porządkowych oraz rozgrzewki, części głównej – w której realizowane są cele zajęć oraz części końcowej – uspokojenie, wyciszenie organizmu. W zajęcia aktywnie zaangażowani byli opiekunowie grup, którzy uczyli się tym samym nowych zabaw i gier ruchowych, form i metod pracy z grupą oraz służyli pomocą podczas czynności organizacyjno-porządkowych. To bardzo ważny aspekt, biorąc pod uwagę jak małą wagę przywiązuje się do roli wychowania fizycznego podczas edukacji personelu przedszkolnego. Dzieci chętnie brały udział w zajęciach. Robiły duże postępy, głównie w zakresie sprawności ruchowej – skoczności, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz czasu reakcji na różne bodźce zewnętrzne. W najmłodszych grupach widoczny był również postęp w zakresie koncentracji oraz precyzyjności. Oceniamy, że w tym komponencie udział wzięło około 1200 dzieci.