Logo

Regulamin

Regulamin uczestnictwa w programie „Trener Osiedlowy, Trener Senioralny, Trener Przedszkolaka.”- komponent Trener Senioralny.

 1. „Trener Senioralny” jest komponentem projektu „Trener Osiedlowy, Trener Senioralny, Trener Przedszkolaka” realizowanym przez Fundację na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.
 2. Zajęcia mają charakter sportowo- rekreacyjny i przeznaczone są dla osób po 60 roku życia zamieszkujących na stałe na terenie miasta Poznania. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie oświadczenia o miejscu zamieszkania oraz wyrażenie zgody na zawarte klauzule.
 3. Zajęcia odbywają się w ściśle określonych lokalizacjach i godzinach podanych na stronie internetowej programu www.trener.awf.poznan.pl/seniorlany
 4. Zapisy na zajęcia odbywają się bezpośrednio u osób odpowiedzialnych za dane zajęcia, do których dane kontaktowe są podane na stronie internetowej programu. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W razie wyczerpania limitu miejsc tworzona jest lista rezerwowa. W razie zwolnienia się miejsca, osoby z tej listy maja pierwszeństwo w uczestnictwie w zajęciach. O ile pozwolą na to możliwości finansowe organizatora z grupy rezerwowej powstać może dodatkowa grupa ćwiczebna.
 5. W przypadku zajęć z ograniczoną liczbą miejsc, trzykrotna absencja w zajęciach powoduje skreślenie z listy uczestników a na miejsce osoby skreślonej wpisywana jest osoba z listy rezerwowej. Osoba skreślona przez absencję nie może zgłosić się ponownie na zajęcia przez okres sześciu miesięcy od daty skreślenia.
 6. Uczestnik winien posiadać ważne ubezpieczenie NNW obejmujące swym zakresem uprawianie wybranego sportu.
 7. Każdy uczestnik powinien posiadać strój sportowy dostosowany do warunków atmosferycznych i rodzaju prowadzonych zajęć.
 8. Uczestnik uczestniczy w zajęciach na własne ryzyko zgodnie ze znajomością własnych możliwości i ograniczeń.
 9. Osoby uczestniczące w zajęciach są zobowiązane do zachowania ostrożności w trakcie wykonywania ćwiczeń.
 10. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które mają wyraźne przeciwwskazania lekarskie do zajęć związanych z wysiłkiem fizycznym.
 11. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik zajęć powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń w czasie zajęć sportowych organizowanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.
 13. W razie niewłaściwego zachowania Uczestnika zajęć, w tym zachowania zagrażającego zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników lub zachowania dezorganizujące i utrudniające prowadzenie zajęć dla grupy, prowadzący zajęcia ma prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji obejmujących wykluczenie z zajęć.
 14. Uczestnika obowiązuje dbałość o dobry stan urządzeń, udostępnianego sprzętu sportowego oraz miejsca treningowego. Za wszelkie szkody powstałe z winy Uczestnika ponosi on odpowiedzialność finansową
 15. W czasie uczestnictwa w zajęciach obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania, bądź bycia pod wpływem alkoholu czy środków odurzających oraz palenia tytoniu a uczestników obowiązuje kultura osobista oraz bezwzględny zakaz używania niecenzuralnych wyrazów.
 16. Uczestnik zajęć, oświadcza, że jest zdrowy, nie ma objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć. Jeżeli uczestnik zajęć choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić go na cięższy przebieg zakażenia COVID 19, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w zajęciach. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach.
 17. Przed każdorazowym wejściem na teren gdzie odbywają się zajęcia, należy zdezynfekować dłonie za pomocą specjalnego środka zapewnionego przez organizatora.
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach oraz innych miejscach przeznaczonych na zmianę stroju na sportowy.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, godziny i miejsca odbywania się zajęć oraz regulaminu o czym poinformuje za pomocą strony internetowej.
 20. Organizator ma prawo do wykonywania zdjęć, filmów oraz innych materiałów a uczestnictwo w zajęciach oraz imprezach realizowanych w ramach programu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na: upublicznianie swojego wizerunku przez organizatora na potrzeby promocji projektu, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 ze zm.) oraz zgodą na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883), na potrzeby realizacji działań oraz w zakresie sprawozdawczości.
 21. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.